• Usługodawca: 
  • 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”, 
  • 2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 
  • Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w powyższym punkcie 2.
  • Regulamin określa w szczególności: 
  • 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
  • 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
  • a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 
  • b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 
  • 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
  • 4) tryb postępowania reklamacyjnego.